Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Jednání Řídícího výboru MAP3 ORP Kadaň 19.9.2022

29.9.2022:
Jednání Řídícího výboru MAP3 ORP Kadaň se uskutečnilo dne 19. 9. 2022 v prostorech kulturního domu Střelnice v Kadani.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Schválení Statutu ŘV
2. Schválení Jednacího řádu ŘV
3. Aktualizace složení ŘV (volba předsedy a místopředsedy ŘV)
4. Schválení organizační struktury, seznam PS a jejich členů
5. Schválení Komunikačního plánu
6. Schválení dokumentu Strategický rámec
7. Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
Na úvod Ing. Josef Ryšavý přivítal přítomné účastníky ŘV a zahájil jednání. Stručně představil projekt
MAP3, přítomné členy RT a předal slovo Mgr. Martinovi Zárybnickému – manažerovi projektu MAP3
ORP Kadaň, který představil program jednání ŘV a následně bylo dohodnuto, že bude změněno pořadí
bodů programu oproti programu na pozvánce.

Ad.1 Schválení Statutu ŘV
Přítomní účastníci schválili Statut ŘV MAP3 ORP Kadaň, který jim byl zaslán k prostudování spolu
s pozvánkou na jednání.
Pro schválení hlasovalo: 12 členů ŘV.
Proti hlasovalo: 0 členů ŘV.
Zdržel se: 0 členů ŘV.


Ad. 2 Schválení Jednacího řádu ŘV
Přítomní účastníci schválili Jednací řád ŘV MAP3 ORP Kadaň, který jim byl zaslán k prostudování spolu
s pozvánkou na jednání.
Pro schválení hlasovalo: 12 členů ŘV.
Proti hlasovalo: 0 členů ŘV.
Zdržel se: 0 členů ŘV.


Ad.3 Aktualizace složení ŘV (volba předsedy a místopředsedy ŘV)
Přítomní účastníci schválili složení ŘV MAP3 ORP Kadaň ve složení uvedeném v tabulce níže.
Pro schválení hlasovalo: 12 členů ŘV.
Proti hlasovalo: 0 členů ŘV.
Zdržel se: 0 členů ŘV.
Následně došlo k volbě předsedy a místopředsedy ŘV. Do funkce předsedy byl zvolen Mgr. Jan
Losenický, místopředsedkyní ŘV byla zvolena Mgr. Jana Budáková.
Pro Mgr. Losenického hlasovali všichni přítomní, vyjma Mgr. Vodrážkové, která se hlasování zdržela.
Pro schválení hlasovalo: 11 členů ŘV.
Proti hlasovalo: 1 členů ŘV.
Zdržel se: 0 členů ŘV.
Pro Mgr. Janu Budákovou hlasovali všichni přítomní.
Pro schválení hlasovalo: 12 členů ŘV.
Proti hlasovalo: 0 členů ŘV.
Zdržel se: 0 členů ŘV.


Ad. 4 Schválení organizační struktury, seznam PS a jejich členů
Řídící výbor schválil organizační strukturu MAP3 ORP Kadaň, která jim byla prezentována Mgr.
Zárybnickým. Pro schválení hlasovali všichni přítomní. Dále byli členové ŘV seznámeni s přehledem
pracovních skupin, které budou v rámci projektu fungovat. Nominace členů jednotlivých skupin
proběhne následně v součinnosti s předsedy PS.


Pro schválení hlasovalo: 12 členů ŘV.
Proti hlasovalo: 0 členů ŘV.
Zdržel se: 0 členů ŘV.


Ad.5 Schválení Komunikačního plánu
Řídící výbor schválil Komunitní plán MAP3 ORP Kadaň, který jim byl zaslán k prostudování spolu
s pozvánkou na jednání.
Pro schválení hlasovalo: 12 členů ŘV.
Proti hlasovalo: 0 členů ŘV.
Zdržel se: 0 členů ŘV.


Ad.6 Schválení dokumentu Strategický rámec
Řídící výbor schválil Strategický rámec MAP3 ORP Kadaň, který jim byl zaslán k prostudování spolu
s pozvánkou na jednání. Pro schválení hlasovali všichni přítomní.
Pro schválení hlasovalo: 12 členů ŘV.
Proti hlasovalo: 0 členů ŘV.
Zdržel se: 0 členů ŘV.


Ad.7 Různé
V rámci různého se řešily následující podněty a dotazy členů ŘV:
- návrh pana Ryšavého na propojení akcí přes google kalendář, návrh na realizaci krátkých medailonků
za každého člena ŘV, resp. organizaci, kterou reprezentuje.
- dotaz paní Vodrážkové na seznam záměrů a jejich množství v aktuálním rámci. Vysvětleno, včetně
mechanismu budoucího sběru potřeb a záměrů.
- dotaz pana Opavy na možnosti čerpání prostředků z IROP - pan Ryšavý vysvětlil teritoriální rozdělení
MAS Vladař/ MAS Severozápadní Krušnohoří, vysvětlení vztahů mezi MAS/ MAP /ORP, a představil
portálu Lags.cz

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 29.9.2022, počet zobrazení : 174 (174 tento měsíc)