Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS financování 5.1.2023

19.1.2023:
Pracovní skupina PS financování se konala dne 5. 1. 2023 od 15:00 hod v ZŠ Na Podlesí 1480, Kadaň.

 

Program:

- MAP a možnosti financování přes MAS Vladař, PO 2021 – 2027

- IROP podporuje opět zvýšení kvality zařízení pro předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků

Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil s programem jednání poté si vzala slovo paní Andrea Nipauerová, aby předala informace o možnostech financování, představila zatím předběžné informace v operačním programu IROP a to s vazbou na avízo 48. výzvy IROP / CLLD. Vzdělávání pro místní akční skupiny, která by se měla vyhlásit v lednu 2023.

Čerpala z připravené prezentace, která byla zúčastněným před zahájením jednání rozdána v tištěné podobě. Hovořilo se především o hlavních podporovaných aktivitách pro MŠ a ZŠ. Přesné podmínky budeme vědět až po otevření a zpřístupnění uvedené 48. výzvy IROP. Dále byla také řešena již otázka přípravy a „nový“ systém vyhlašování výzev v novém PO 2021 – 2027, kdy na MAS Vladař již nebude probíhat stejný proces hodnocení přijatých žádostí o podporu jako v minulém PO 2014 – 2020, ale žadatelé nyní budou podávat ke kontrole / schválení / soulad se SCLLD MAS Vladař 21+ své projektové záměry, ke kterým orgán MAS vydá „kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“, kdy budeme opět řešit preferenční kritéria výzvy pro hodnocení jako bylo v minulém PO 2014-2020, což znamená jednoduše řečeno věcné hodnocení projektů (opět bodový systém projektových záměrů).

Touto cestou bychom tedy požádali o spolupráci vedoucí a členy PS financování, aby během měsíce ledna 2023 společně sestavili návrhy na tyto preferenční kritéria a předali je tak na další PS.

Paní Nipauerová ještě uvedla, že by ráda koncem ledna nebo začátkem února 2023, po zpřístupnění potřebných pravidel ke 48. výzvě CLLD ze strany ŘO IROP uskutečnila první informační seminář. Ve spolupráci s vedoucím projektu – p. Zárybnický včas předá potřebné informace, jako je termín, místo konání a program semináře.

Pan Ryšavý s paní Nipauerovou apelovali mít své projektové záměry v OP IROP zaneseny v poslední aktualizované verzi strategického rámce MAP, doporučeno bylo průběžné doplňování (kontaktní osoba M. Zárybnický).

Pan Ryšavý odkázal na webové stránky MAS Vladař, kde je možnost si najít i jiné zdroje financování v článku – „přehled nástrojů a možnosti financování“, dále také bylo doporučeno sledovat internetové stránky MŠMT a FŽP.

Bylo řečeno na co si dát pozor při podávání žádosti a mít vše připravené dle pravidel dané výzvy.

Pan Ryšavý vysvětlil vize a fungování MAS Vladař v území.

Témata k diskusi a jaké jsou potřeby v území

- vytvoření kmenové třídy v MŠ

- obnova IT učeben/ zastaralý hardware

- potřeba zasíťování v MŠ - vnitřní konektivita škol

- chybí podpora ZUŠ, byl doporučen Fond spravedlivé transformace, který by mohl pomoci

- nadaný žák, chybí finance na podporu nadaných žáků, tip na zřízení klubu nadaných žáků

- pedagogická intervence

Konzultace v rámci čerpání v OP IROP přes MAS Vladař poskytuje paní :

Nipauerová Andrea

manažer IROP - CLLD MAS Vladař

andrea.nipauerova@vladar.cz>

mobil: + 420 731 416 889

Tel.: +420 353 399 708

web: www.vladar.cz

Dnešní setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Příští setkání se uskuteční po dohodě se všemi členy, téma preferenční kritéria.

 

Zapsala Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 19.1.2023, počet zobrazení : 223 (223 tento měsíc)