Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS matematická a digitální gramotnost 14.12.2022

19.12.2022:
Setkání skupiny matematická a digitální gramotnost se konalo dne 14. 12. 22 od 14,30 hod v 3.ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 Kadaň.

 

Program jednání:

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Seznámení členů PS 

3. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

4. Různé, diskuze   


 

Pan Zárybnický na začátku úvodního setkání přivítal všechny přítomné a seznámil s programem jednání pracovní skupiny. Představil projekt MAP3 s návazností na MAP4, kde bude opět možné čerpat finance na semináře, exkurze, pomůcky a vzdělávání pedagogů.

Upřesnil, že pracovní náplní skupiny bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací. Poté předal slovo paní ředitelce paní Aleně Roubalové, která všechny přítomné přivítala na základní škole a předala slovo vedoucímu pracovní skupiny panu Radku Vinickému, který se představil a dále pokračoval pan Zárybnický v představení MAPu, kde vyzval k návrhu vytvoření nové SWOT analýzy, zde mohli všichni účastnění podávat své návrhy a podněty ke zlepšení a dosažení cílů v území.

 

Hlavním tématem jednání skupiny byla aktualizace SWOT analýzy a následná diskuze k tématům

 

Slabé stránky…. 

- nízká provázanost digitální gramotnosti s ostatními učiteli jiných předmětů

–u žáků nízká mentální vizualizace textu 

Hrozby…

- nedostatek kvalifikovaných učitelů

- udržitelnost HW pro výuku

- nízká motivace učitelů pro zapojení technologií do výuky

 

Příležitosti:

- využívání formativního hodnocení ve výuce matematické a digitální gramotnosti

- nabídka kvalitního DPP pro mat.a dig.gramotnost

 

Témata k diskuzi:

- Hejného metoda a možnost využití i v jiných hodinách

- pomůcky v IT hodinách 

- podpora IT učitelů


 

Setkání probíhalo v přátelské a milé atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné. Příští setkání pracovní skupiny je naplánované na únor 2023 po domluvě se členy PS. Tématem bude pokračování aktualizace Swot analýzy. 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 19.12.2022, počet zobrazení : 174 (174 tento měsíc)