Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Předškolní vzdělávání 20.5.2024

11.6.2024:
Jednání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání se uskutečnilo dne 20. 5. 2024 od 15:30 hodin v prostorách Mateřské školy Čtyřlístek, Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň.

 

Program jednání:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
3. Sdílení dobré praxe a zkušeností
4. Různé, diskuse

Průběh jednání pracovní skupiny:
Ad. 1 Na začátku setkání Mgr. Zárybnický všechny přítomné přivítal na
pracovní skupině a seznámil je s programem jednání.


Ad. 2 V rámci tohoto bodu jsme si jednak prodiskutovali vizi SR MAP s tím, že
její úprava protazím není nutná, jednak jsem si prodiskutovali jednotlivé specifické
cíle a opatření, které budeme v rámci realizace naplňovat. V rámci aktivit
vzdělávání se jako nosné téma jeví problematika AI a její využívání v MŠ. Na toto
téma by bylo vhodné uspořádat workshop pro pedagogy, s tím, že jsme se shodli,
že jeden by měl být zajištěný externím lektorem, jeden by pak mohli připravit sami
učitelky z MŠ Čtyřlístek, které již AI v hojné míře ve své pedagogické praxi
využívají.


Ad. 3 V rámci aktivity sdílení nás paní ředitelka Zelenková zevrubně
informovala o výstupech projektu DECODE a vzniklých metodikách. Tyto
metodiky budou distribuovány v elektronické podobě všem členům PS.
Prezentace výstupů byla velice zajímavá a nesporně přínosná. Metodika pro
rodiče vysvětlující jim možnosti podpory jejich dítěte mimo MŠ je taktéž velice
přínosný materiál.


Ad. 4 V rámci diskuse se pak diskutovaly dílčí dotazy a zkušenosti
přítomných členů PS a další témata. V rámci závěrečného bloku byly shrnuty
hlavní body z jednání a poděkováno všem účastníkům za jejich aktivní účast.
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a lze jej hodnotit jako podnětné a
přínosné.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 11.6.2024, počet zobrazení : 30 (30 tento měsíc)