Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, Podskupina - Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 23.5.2024

18.6.2024:
Datum a čas konání 23.5.2024 / 17:00-18:00 hod.
Místo konání Městská knihovna Kadaň, Tyršova 134

 

Program jednání:
1. Zahájení, úvodní slovo – představení RT týmu a projektu MAP4 jeho cílů a úkolů PS
2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)
3. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly4.
Prezentace knižních novinek – knihovnice Jana Vlasáková
5. Sdílení dobré praxe a zkušeností
6. Různé, diskuse

Průběh jednání pracovní skupiny:
Ad. 1 Na začátku setkání Mgr. Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil je s programem jednání.

Ad. 2 V tomto bodě programu se reflektovala probíhající implementační část projektu a aktivity v ní zahrnuté. Bylo konstatováno , že v oblasti čtenářské gramotnosti bylo v uplynulém období realizováno mnoho a členky PS byly přesto opětovně vyzvány k sdílení zkušeností s lektory v této oblasti.

Ad. 3 V rámci tohoto bodu jsme si jednak prodiskutovali vizi SR MAP s tím, že její úprava protazím není nutná, jednak jsem si prodiskutovali jednotlivé specifické cíle a opatření, které budeme v rámci realizace naplňovat. Dále byly diskutovány již dříve zamýšlené tematické sady knih. Paní Vlasáková
představila svůj návrh souboru knih s uměleckou formou ilustrace , které si členky PS prostudují i poté, co bude zaslán v elektronické podobě a během letních prázdnin by tak mohla vniknout první sada knih.

Ad. 4 V rámci tohoto bodu představila paní Vlasáková svůj výběr zajímavých knižních novinek, které doporučuje pro děti různých věkových skupin.

Ad. 5 V tomto bodě proběhlo zajímavé sdílena na tma práce s textem ve vztahu ke kritickému myšlení, podpoře kreativity a dalších dovedností z oblasti čtenářské gramotnosti. Byly představeny různé materiály a diskutovány možné aktivity s nimi.

Ad. 6 V rámci diskuze se pak diskutovali plány na příští školní rok a podobná témata.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a lze jej hodnotit jako podnětné a přínosné.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 18.6.2024, počet zobrazení : 317 (317 tento měsíc)