Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rovné příležitosti 13.5.2024

11.6.2024:
Jednání Pracovní skupiny Rovné příležitosti se uskutečnilo dne 13. 5. 2024 od 15:00 hodin v prostorách Základní školy Kadaň, Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň.

 

Program jednání:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)
3. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
4. Sdílení dobré praxe a zkušeností
5. Různé, diskuse

Průběh jednání pracovní skupiny:
Ad. 1 Na začátku setkání Mgr. Zárybnický všechny přítomné přivítal na
pracovní skupině a seznámil je s programem jednání.

Ad. 2 V tomto bodě programu byla diskutována probíhající implementační část
projektu a aktivity v ní zahrnuté. Taktéž jsme diskutovali možná témata pro tyto
aktivity, zatím bez konkrétnějších závěrů. Členové PS byli také opětovně vyzváni
k součinnosti při sdílení zkušeností s lektory školení v této oblasti.

Ad. 3 V rámci tohoto bodu jsme si jednak zrevidovali vizi SR MAP (její úprava
bude zahrnuta do příští aktualizace), jednak jsem si prodiskutovali jednotlivé
specifické cíle a opatření, které budeme v rámci realizace naplňovat. Jako
prioritní téma pro další PS bylo zvoleno vytvoření manuálu spolupráce aktérů.

Ad. 4 V rámci tohoto bodu proběhla diskuze na různá témata a zkušenosti
s podporou a rozvojem rovných příležitostí, představil se nový pracovník odboru
školství MěÚ v Kadani a reflektovaly se aktuální problémy či úspěchy v oblasti
rovných příležitostí v území (např. fungování soc. služby v Hradci u Kadaně).
Hlavní aktivitou v rámci sdílení bylo představení zkušeností z praxe na pozici soc.
pedagožky prezentované Marií Richterovou, která na této pozici působí již více než
rok.

Ad. 5 V rámci závěrečného bloku byly shrnuty hlavní body z jednání a
poděkování všem účastníkům za jejich aktivní účast.
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a lze jej hodnotit jako podnětné a
přínosné.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 11.6.2024, počet zobrazení : 31 (31 tento měsíc)