Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rovné příležitosti 23.11.2022

6.12.2022:
Setkání skupiny rovné příležitosti se konalo 23. 11. 22 od 15,00 hod v ZŠ PŘI NEMOCNICI KADAŇ.

 

Program jednání :

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Seznámení členů PS 

3. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

4. Různé, diskuse    

Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné a seznámil s programem jednání pracovní skupiny.

Představil projekt MAP3 a návaznost s MAP4, kde bude opět možné čerpat finance na semináře, exkurze, pomůcky a vzdělávání pedagogů.

- pracovní náplní bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

 

Poté pan Zárybnický předal slovo vedoucímu pracovní skupiny panu Zdeňku Hantákovi, který představil sebe i svojí pedagogickou zkušenost a takto se postupně představili i ostatní členové nově složené pracovní skupiny.

 

Pan Zárybnický všem poděkoval za účast na skupině i pro neodměnování.

 

Byla představena vize MAPu, kde pan Zárybnický vyzval k návrhu vytvoření nové SWOT analýzy, kde mohli všichni účastnění podávat své návrhy a podněty ke zlepšení a dosažení cílů v území.

 

Silné stránky…co se daří v ORP Kadani?

- poradny, spolupráce s SPC

- spolupráce MŠ a ZŠ a jejich síla sdílení

- šablony, sdílení dobré praxe

- spolupráce s neziskovými organizacemi (Tilia Kadaň, Světlo Kadaň)

 

Příležitosti… kde by mohl být prostor něco zlepšit

- sladění podpory, spolupráce a setkávání s OSPOD, mít zástupce ve skupině (návrh oslovit paní Niklíčkovou z poradny)

- sdílená školení kvalitních lektorů pro školy v území (např. témata ke školení –Jak pracovat pedagog x asistent, Jak hovořit s problémovým žákem, Syndrom vyhoření –pí. Veselá, Jak jednat s rodiči, Agresivita u dětí…

Zde je potřeba vytvořit seznam seminářů, webinářů a školení, které se budou moci financovat v příštím projektu MAP4, nyní zde nejsou finanční prostředky.

 

Slabé stránky…. co se nedaří rovným přístupem

- řešení problémových žáků a záškoláctví, 

- finanční a sociální podmínky rodin,

- propojenost ZŠ a SŠ a zapojení OHK

- nízká kapacita v MŠ, zřízení speciálních tříd v MŠ pro děti s odkladem

- nedostatečná informovanost a schopnost komunikace zákonných zástupců dětí

 

Hrozby…

- kriminalita mládeže

- málo specialistů na školách (logoped, psychiatr, psycholog, etoped)

- odlišný hodnotový systém dětí ze soc. slabých rodin

- finanční gramotnost zákonných zástupců

- odlišné výchovné prostředí dětí s OMJ, migrace

 

Na dnešním setkání proběhlo velké téma diskuse spolupráce s OSPODem, kde by bylo zapotřebí  zlepšení jak ve spolupráci tak i v přístupu řešení konkrétních situací.

 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné, další jednání pracovní skupiny se uskuteční v únoru 2023. 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 6.12.2022, počet zobrazení : 74 (74 tento měsíc)