Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS rovné příležitosti 5. 6. 2023

12.6.2023:
Setkání pracovní skupiny rovné příležitosti se konalo dne 5. 6. 2023 od 15:00 hod. v ZŠ při nemocnici, Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Projektová část –  formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
3. Prostor pro sdílení zkušeností a dobrých praxí
4. Různé, diskuse

1) Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné na čtvrtém setkání a seznámil je s programem
jednání pracovní skupiny.
2) Poté pan Zárybnický shrnul dosavadní společnou práci na dokumentu Strategický rámec
MAP3, kde zopakoval již stanovené priority pro oblast rovných příležitostí a následně se
diskutovaly specifické cíle k těmto prioritám. Výsledné cíle budou zapracovány do
textové části SR MAP. Dále pan Zárybnický připomenul průběžné doplňování do sdílené
tabulky pro sběr potřeb v území.
3) Paní Pavlína Holubová představila činnost organizace Světlo Kadaň z.s., kde působí
jako koordinátorka kariérového poradenství a informovala o poskytovaných sociálních
službách širokého spektra. Více o organizaci na: www.svetlokadanzs.cz

4) Pan Zárybnický shrnul dosavadní aktivity PS i RT MAP a informoval členy PS
o jednání o posílení personálního zastoupení na odboru školství na MěÚ v Kadani.

Dále během jednání byly diskutovány následující témata:
- na PS vzešel podnět o pozvání na příští jednání PS zástupce z poradny pro integraci
z organizace Unicef, (úkol pro RT MAP)
- opět byla diskutována potřeba mít na školách podporu (sdíleného) speciálního
pedagoga- psychologa
- byl zde diskutováno téma pomoci a podpory pro dítě se schizofrenií - jaké kdo má
s touto nemocí u žáků zkušenosti v praxi.
- ze strany členů byl dán podnět ke zjištění aktuálně možných speciálních
kurzů/besed/seminářů (úkol pro RT MAP)

Setkání proběhlo v přátelsky milé atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné, příští setkání
pracovní skupiny se uskuteční v novém školním roce.

zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Článek vyšel : 12.6.2023, počet zobrazení : 177 (177 tento měsíc)