Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře "Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání" 7.3.2024

11.3.2024:
Seminář "Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání" pod vedením lektorky paní PhDr. Ing. Silvie Svobodové, Ph.D., se konal dne 7. 3. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin v prostorech Komunitního centra, Husova 1667, Kadaň.

 

Anotace:

Všichni učitelé chtějí „učit správně“. Někteří méně zkušení učitelé možná tápou, co to přesně znamená. Ti zkušenější to dokážou mnohdy docela dobře vystihnout. Ale pro všechny učitele může být někdy těžké vzpomenout si a uvědomit, co všechno k této skutečnosti patří. V takové situaci jsou užitečnou oporou didaktické zásady (principy). Didaktické zásady jsou obecná doporučení týkající se procesu výuky, zahrnující požadavky na organizaci, průběh a efektivitu vzdělávání, volbu didaktických prostředků a nástrojů interpretace a prezentace učiva žákům. Jejich znalost a respektování didaktických zásad patří k základním a stále platným profesním dovednostem každého dobrého pedagoga napříč všemi stupni vzdělávacího systému. Znalost didaktických zásad může být významnou pomůckou při plánování, přípravě, realizaci i zpětném hodnocení vzdělávacích aktivit. Přírodovědné vzdělávání má jistá specifika, která se pochopitelně promítají i do uvažování o tom, jak učit správně přírodovědná témata, a také do uvažování o didaktických zásadách v přírodovědném vzdělávání. Součástí semináře bude rovněž ukázka praktické aplikace zásad.


Lektorka, paní PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.,  vystudovala obor Ochrana životního prostředí  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, obor Regionální environmentální správa na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity, 

Učitelství pedagogiky a výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a zde také doktorský studijní program Specializace v pedagogice - vzdělávání v biologii.
Vyučuje přes 20 let na 2. stupni ZŠ v Žatci. Působí externě jako didaktička biologie na katedře biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře biologie a v Centru podpory přírodovědného vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.


Paní Svobodová v úvodu všechny přítomné přivítala a  seznámila s programem semináře.
Seminář byl zaměřený jak učit "správně" přírodovědná témata a jak uvažovat o didaktických zásadách v přírodovědném vzdělávání. 

Součástí semináře byla i praktická ukázka aplikace zásad, při které si účastníci vyzkoušeli nejednu aktivitu, kterou mohou aplikovat v hodinách.

Celý seminář byl veden s důrazem na praktické uplatnění ve výuce. Všichni zúčastnění měli možnost reagovat a zkoušet si uvedené metody.

Setkání bylo hodnoceno jako velmi podnětné a byl projeven zájem účastníků účastnit se i jiné vzdělávací akce pod vedením lektorky.

Na závěr paní Svobodová  poděkovala účastníkům za pozornost a jako poděkování byla na konci semináře každému účastníkovi předána knižní publikace Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání  jejíž je spoluautorkou.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 11.3.2024, počet zobrazení : 80 (80 tento měsíc)