Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Ustavení řídícího výboru MAP ORP Kadaň

8.9.2016:
7.9.2016 Se uskutečnilo první, ustavující, setkání řídícího výboru MAP ORP Kadaň.

 

Jednání zahájil v 15:00 koordinátor MAP Bronislav Podlaha z MAS Vladař, jenž seznámil přítomné s hlavními body programu: volba předsedy ŘV, schválení statutu a jednacího řádu, návrh vize MAP a rozdělení pracovních skupin (PS) podle tematických okruhů, návrh „lídrů“ pracovních skupin (odborných garantů) a schválení harmonogramu prací.

Poté přistoupil k představení

 • principů „Tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kadaň“, jeho zaměření na včasnou péči, předškolní, základní, zájmové a neformální vzdělávání

 • cílů MAP spočívajících v zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, jehož má být dosaženo na jedné straně vzděláváním účastníků projektu a na straně druhé společným plánováním a následně realizací partnerských aktivit

 • základních výstupů MAP, jimiž se mají stát a) Strategický rámec MAP do roku 2020, obsahující i dohodu o investičních prioritách a b) každoročně aktualizovaný Místní Akční pán rozvoje vzdělávání

 • Platforem MAP (Řídící výbor, Partnerství, pracovní skupiny) a jejich rolí a realizačního týmu projektu Tvorby MAP ORP Kadaň sestávající z personálu MAS Vladař, o.p.s.

 • klíčových aktivit (akční plánování, evaluace, řízení MAP a řízení projektu)

 • hlavních dvou odvětví spočívající v plánování a budování kapacit.

 • harmonogramu prací

 • variant výběru témat a rozdělení pracovních skupin (selektivní a kumulativní)

 • výsledků a shrnutí dotazníkového šetření MŠMT na mateřských a základních školách v území

 • výsledků a shrnutí dotazníkového šetření MAS Vladař na mateřských a základních školách v území

 • potřeby formulace vize a poslání Partnerství MAP

B. Podlaha zakončil svůj vstup připomenutím plánovaného prvního setkání Partnerství MAP 20. září od 15 hod v Kadani na Střelnici, kde dojde k výběru témat a rozdělení Partnerství do pracovních skupin, a to i s doporučením ŘV, jenž se doposud spíše přiklonil k variantě pojmout a rozpracovat všechna témata, a témata podobná a související kumulovat vždy v jedné pracovní skupině (těch má být celkem 6).

--- statut a jednací řád ŘV MAP ---

Dalším bodem jednání bylo schválení návrhu Statutu Řídícího výboru a Jednacího řádu MAP ORP Kadaň. Návrhy představil Roman Krištof z MAS Vladař. Zdůraznil praktičnost konsenzuálního schvalování návrhů v rámci ŘV a nadbytečnost písemného pověřování k zastupování v rámci ŘV (postačí e-mailové, telefonické, případně ústní) daného převažující vzájemnou znalostí členů a nevelkým rozsahem a početností ORP. Návrhy pak byly s drobnými změnami konsensem schváleny. Změny spočívaly v nahrazení v návrzích použitého MAP Kadaňsko správným MAP ORP Kadaň (což bylo na místě učiněno) a upřesněním funkce zástupce za Agenturu pro sociální začleňování (ASZ), kdy bylo na podnět Pavly Radové nahrazeno „lokální konsultant ASZ “ za „pracovník ASZ“ (učiněno na místě).

--- volba předsedy ŘV MAP ---

Poté ustavený ŘV přistoupil k volbě svého předsedy. Jediným navrženým kandidátem se stal kadaňský místostarosta Jan Losenický. Kandidatura byla vzápětí konsensem ŘV přijata.

--- Vize Partnerství MAP ---

Posledním tématem jednání se stala diskuze vážící se k formování vize Partnerství MAP. Moderujícím B. Podlahou byl zdůrazněn rozdíl mezi posláním a vizí a svoboda v určení časového rozsahu vize. Diskuze vykrystalizovala ve dvé hlavní linie.

Prvá sestávala z požadavku zlepšení vybavenosti škol moderními pomůckami a rekonstrukce stávajících učeben a podporou rozvoje všech typů „gramotností“. Druhá pak v hledání způsobů zlepšení postavení pedagogů ve společnosti a to ať již by se takové zlepšení odvíjelo od finančního ohodnocení, tak od práce na lepší reputaci (zatraktivnění) kantorského řemesla.

Zaznívaly formulace typu

 • „dostatek kvalitních a kompetentních kantorů, kteří vědí kam se v případě potřeby obrátit“;

 • „zabezpečení sítě spolupráce, aby nápady a myšlenky měly kde resonovat“;

 • „učitel má vážené postavení ve společnosti“;

 • „kdo umí, ten učí“ (jako opak k dnešnímu nešťastnému pohledu společnosti na učitele shrnutému v bonmotu „kdo nic neumí, ten učí“;

 • „funguje systémová podpora specifických dovedností mezi pedagogy jak směrem k dětem, tak i k rodičům“;

 • „rostou znalosti a dovednosti stávajících učitelů“

 • „pedagogické sbory jsou personálně a odborně posíleny - přivést logopedy a psychology do škol a udržet je tam“;

 • „je vytvořena a zakořeněna platforma pro formulaci potřeb škol tak, aby bylo kde potřeby artikulovat, a komu je artikulovat“;

 • „zvýší se úspěšnost dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu“;

 • „funguje spolupráce poskytovatelů sociálních služeb (NNO, obce, ale i ÚP) a škol“;

 • „podpora přechodu žáků na střední školy, zvláště pak z venkovských oblastí a z vyloučených lokalit, je úspěšnější“;

 • „žákům je dostupné kvalitní kariérové poradenství, stáže a praxe (v soukromém i veřejném sektoru) potřebné ke kvalitní volbě povolání“;

 • „dítě si poučeně vybírá obor na základě svých kompetencí na trhu práce“;

 • „je nastavena systémová spolupráce škol a firem“;

 • „koncepčně je rozšířeno spektrum nabídky budoucích povolání“;

 • „všechny děti budou mít na základě spolupráce rodičů, pedagogů, firem (apod.) možnost najít se a rozhodovat – dítě může dělat cokoliv co je prospěšné pro společnost“

 • „učitelé budou umět podporovat silné stránky dětí, aby se našly, a aby se nebály dělat chyby“

 • „rozvine se spolupráce mezi školami, a to i mezi různými typy škol (MŠ – ZŠ – ZUŠ)“

 • „inkluze bude probíhat nejen v mateřských a základních školách, ale i v základních školách uměleckých“

Velká část diskuze byla věnována také potřebě zlepšení komunikace mezi rodiči a školou a vhodnosti nástrojů k takovému zlepšení, respektive většího podílu rodičů na způsobu rozhodování škol. Diskuze se dotkla také postavení dětí a reflektovala potřebu jejich jistého „zrovnoprávnění“ při volbě předmětů a středoškolského studia vedoucího k budoucímu zaměstnání. Byly uváděny příklady z blízkého Německa.

Debata byla zakončena s tím, že koordinátoři MAP z toho, co zaznělo, zformulují návrh vize a ten bude dále upraven a následně schválen na jednání celého Partnerství dne 20.9.2016.

ŘV zakončil jednání v 17:00.

 

Zapsal: R. Krištof

Ověřil: B.Podlaha


Přílohy:

1. prezentace z prvního setkání ŘV

2. schválený jednací řád ŘV

3. schválený statut ŘV

4. návrh vize Partnerství MAP

5. složení ŘV Partnerství MAP Kadaň

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 8.9.2016, počet zobrazení : 1872 (1872 tento měsíc)