Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Financování 2.10.2023

9.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Financování se konalo dne 2.10.2023 od 15 hodin v Komunitním centru, Husova 1667 v Kadani.

Program jednání:

Mgr. Martin Zárybnický, manažer projektů MAP3    
             - Prezentace a zahájení pracovní skupiny
             - Informace o realizaci projektu MAP3 

Andrea Nipauerová, manažer IROP – CLLD MAS Vladař         
            - Aktuální informace o výzvách IROP pro MŠ a ZŠ                                  
            - Harmonogram výzev IROP na rok 2024
           - Postup podání projektového záměru na MAS a podání žádosti o podporu do systému   
             ISKP21+ / MS2021+
Závěr, diskuse 


Ad 1)
    Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil s programem jednání. Následně informoval o dosavadní realizaci projektu MAP3,  finalizaci akčních plánů pro roky 2024-2025, a dalších tématech. Poté následovala informace o plánovaní aktualizaci strategického rámce MAP, která v nejbližší době bude opět probíhat a s ní sběr nových investičních priorit. Dále p. Zárybnický informoval o podané žádosti projektu MAP4, který by měl být realizován od prosince t.r. 
     V neposlední řadě byly přítomní informování o záměru uskutečnit v první polovině listopadu společné informační jednání všech PS a ŘV a dalších aktérů s výzkumníky ze společnosti PAQ RESEARCH“ zaměřený na jejich výstupy o výsledcích vzdělávání v ORP Kadaň (více na: www.mapavzdelavani.cz).

Ad 2) Území MAS a MAP
     V úvodu všechny přítomné přivítala paní Nipauerová, která přítomným shrnula informace o uzavřené výzvě MAS Vladař – 1. výzva IROP 3 Vzdělávání (ZŠ). Bylo přijato 16 projektových záměrů, kdy probíhá administrativní kontrola, aby mohlo být zahájeno věcné hodnocení projektů a následně potvrzen výběr projektů k financování a podání tak žádostí o podporu do systému MS2021+ / ISKP 21+ v rámci IROP. Pak se již pokračovalo dle připravené prezentace. Na základě potřebnosti bylo upřesněno územní řešení zapojených škol a školek v rámci MAP ORP Kadaň a územní dělení v rámci možností čerpání v dotačních titulech a výzev příslušných MAS. Územní dělení MAP nekopíruje územní dělení MAS.
 
Výzvy MAS Vladař
     Byla oznámena aktualizace harmonogramu výzev na rok 2023, dále již představen harmonogram výzev IROP na rok 2024. Dále byly opětovně shrnuty informace o změně v systému podání žádosti o podporu v programovém období 2021 – 2027, ŘO IROP vyhlásí výzvy pro MASky, MAS vyhlásí a otevře svou výzvu pod výzvou ŘO IROP, žadatel do dané výzvy MAS (dle podmínek a pravidel dané MAS) podává tzv. projektový záměr, který musí splnit požadavky výzvy MAS. Po úspěšném ukončení hodnocení na MAS je žadatelům vystavené souhlasné / kladné stanovisko k projektovému záměru a tím začne běžet lhůta na podání žádosti o podporu do systému MS2021+ / ISKP21+, kdy před podepsáním žádosti o podporu musí žadatel vyzvat zástupce MAS k připodepsání žádosti v systému, pak teprve je možné ze strany žadatele podepsat žádost a podat. Ze strany CRR IROP bude žadateli přiřazen hodnotitel a manažer, se kterým budou žadatelé komunikovat a řešit případné doplnění žádosti o podporu. V této části bylo ještě připomenuty webové odkazy na stránky MAS Vladař včetně informací ohledně seminářů a potřebných konzultací.
 
Závěr, dotazy
     Na závěr paní Nipauerová informovala, že bude zahájena další aktualizace strategického rámce MAP3 ORP Kadaň, kdy je možné zasílat kolegům na MAP také projektové záměry, které nejsou pouze součástí podporovaných aktivit v operačním programu IROP, aby bylo jasné a byl přehled o tom, jaké jsou další potřeby škol / školek. Dále upozornila a přednesla časté chyby a nesrovnalosti v informacích uvedených ve strategickém rámci MAP a použití těchto informací na základě požadavků daných výzev IROP a MAS.
 
     Dotazy byly řešeny v průběhu celé prezentace. Další informace a vazby jsou součástí prezentace IROP.


Konzultace v rámci čerpání v OP IROP přes MAS Vladař poskytuje paní:

Nipauerová Andrea 
manažer IROP - CLLD MAS Vladař
andrea.nipauerova@vladar.cz> 
mobil: + 420 731 416 889
Tel.: +420 353 399 708
web: www.vladar.cz

Dnešní setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.


Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 9.10.2023, počet zobrazení : 92 (92 tento měsíc)