Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Matematická a digitální gramotnost 7. 6. 2023

14.6.2023:
Setkání pracovní skupiny matematická a digitální gramotnost se konalo dne 7. 6. 2023 od 14:00 hodin v 3. ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683.

Program jednání:
Zahájení
Projektová část -  formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
Prostor pro sdílení zkušeností a dobrých praxí:
Zdeněk Novotný -  “DIGI GEOMETRIE“
Různé, diskuse


1) Pan Zárybnický zahájil čtvrté setkání pracovní skupiny a přivítal všechny přítomné.


2) Poté pan Zárybnický shrnul dosavadní společnou práci na dokumentu Strategický rámec MAP3, kde zopakoval již stanovené priority pro oblast rovných příležitostí a následně se diskutovaly specifické cíle k těmto prioritám. Výsledné cíle budou zapracovány do textové části SR MAP. Taktéž informoval přítomné o probíhající finalizaci návrhu akčních plánů pro roky 2024 a 2025 a vyzval přítomné k případnému doplnění připomínek a aktivit škol a aktivit spolupráce. Dále pan Zárybnický připomenul průběžné doplňování do sdílené tabulky pro sběr potřeb v území.


3)  V rámci sdílení dobré praxe měl pan Zdeněk Novotný ze ZŠ Krátká připravenou názornou ukázku počítačovým programem „Geogebra“ ukázal přítomným jak s programem pracovat v hodinách digi geometrie. Pan Novotný si program oblíbil pro jeho přívětivé uživatelské prostředí, učitel i žák se dobře orientují při práci s tímto programem. Lze konstruovat všechny objekty obvyklé v programech dynamické geometrie – např. body, přímky, polopřímky, úsečky, vektory, kružnice, mnohoúhelníky, kuželosečky, které lze následně dynamicky měnit. Na základní škole je program GeoGebra vhodný například pro tematické celky: úhel, osová souměrnost, trojúhelník, konstrukce trojúhelníků, středová souměrnost, rovnoběžník, kružnice, kruh, Pythagorova věta či goniometrické funkce.
Odkazy na programy:
http://geoenzo.com/geoenzo/geoenzo.htm
https://www.geogebra.org/?lang=cs


4) Různé:
     Proběhla volná diskuse na různá témata týkající se matematické a digitální gramotnosti. 

Dnešní setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

     Příští setkání se uskuteční na začátku nového školního roku.

Přílohy :

Článek vyšel : 14.6.2023, počet zobrazení : 231 (231 tento měsíc)