Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

O projektu

Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023128

Název: MAP3 ORP Kadaň

Datum začátku realizace: 1.5.2022

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt je realizován na základě projektové žádosti ve výzvě č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

 

Anotace projektu:
Projektem navazuje na práci partnerství MAP a projekt MAP1. Bude vyhodnoceno plnění poslední revize
MAP1 a provedena aktualizace formou strategického plánování v partnerství MAP. Výsledkem bude
aktualizovaný dokument MAP, který bude obsahovat aktuální priority, cíle, jednotlivá opatření a návrhy
finančních zdrojů a zodpovědností. Nadále budeme pokračovat v budování kapacit a posilování
kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

 

 

 

Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678

Název: MAP ORP Kadaň

Datum začátku realizace: 1.8.2016

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt je realizován na základě projektové žádosti vě výzvě č. 02_15_005 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), více info: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Společným plánováním, sdílením aktivit a síťováním všech partnerů projektu v území ORP Kadaň chce projekt přispět k naplňování dlouhodobého záměru zkvalitňování vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na řešeném území. Díky úspěšné realizaci projektu dojde k zlepšení kvality vzdělávání ve školách, zlepší se spolupráce formálního i neformálního vzdělávání a ostatních služeb pro rozvoj potenciálu každého žáka.

 

Projektový tým

Klíčové aktivity projektu

Pracovní skupiny

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt má za cíl zastavit rozevírající se nůžky v kvalitě vzdělávání na venkově a ve velkých městech. Území v kterém je projekt realizován je často označováno za periferii a v podobném duchu je s ním jednáno. Projekt bude systémově řešit zkvalitňování vzdělávání na území ORP Kadaň. V území chybí funkční partnerství škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Nedochází k diskusi zamýšlených změn a jejich dopadů, direktivně jsou území diktovány aktivity které nemají v daném místě a čase efekt na sledovaný záměr. Zadávané aktivity nejsou zcela přijímány, nedochází k jejich dostatečnému pochopení a aplikaci v řešeném území. Není dostatečně koordinována spolupráce školských zařízení se zřizovateli ani zaměstnavateli. Neexistuje společný koordinovaný plán investic do zkvalitňování infrastruktury pro vzdělávání v rámci území ORP, který by zabezpečil efektivní využití finančních prostředků do všech oblastí vzdělávání. Absolventi škol nejsou připravováni dle potřeb zaměstnavatelů a jako zájemci o zaměstnání nesplňují jejich požadavky. I přes velkou nezaměstnanost tu existuje nabídka volných pracovních míst na které zaměstnavatelé obtížně hledají kvalifikované zaměstnance.

Jaké jsou příčiny problému?

Legislativní změny, rostoucí administrativní nároky na školy, opatření a aktivity nereflektují potřeby škol a jsou zapříčiněny odtržením úředníků nadřazených orgánů od praxe ředitelů i dalších pedagogických pracovníků ze škol na území ORP Kadaň. Z regionu funguje jen velmi omezeně komunikace s vyššími patry řídící struktury. Je zřejmé, že není možné komunikovat se všemi školami v území paralelně, zároveň je nevhodné vyřazení z procesů příprav a plánování ty, na které bude mít výsledek největší a zásadní dopad.
Nezapojení škol a jejich pracovníků do těchto procesů vede k neefektivnímu cílení aktivit i dotačních pobídek, špatné interpretaci statistických dat, nevhodným použitím metod v daném místě i když v jiných podmínkách fungují. Ze strany škol vzniká odpor k navrhovaným změnám, nepochopení vizí. Paušální nesouhlas s postupy vyššího orgánu následně paralyzuje i zavádění potřebných reforem a inovací. Je jen malá snaha odbourávat předsudky přirozenou cestou - poznáním, kvůli nesystémovosti se stále více nasazuje silové řešení vedoucí k dalšímu zhoršení celé situace.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu MAP je vytvoření platformy, která má zmapované potřeby pro kvalitní vzdělávání, shoduje se na jejich důležitosti, ví jakým způsobem je řešit a má zájem je řešit společně. Vytvoření funkčního partnerství základních škol, mateřských škol, zřizovatelů takových zařízení, subjektů neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů ale i rodičů a žáků samotných. Má dostatečné kapacity, je ochotná pomáhat slabším a klade důraz na dosažení cíle. Výsledkem bude zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.
Cíl: Jedno partnerství, min. 70% zapojených Zš a Mš z území ORP Kadaň - do konce roku 2016.

Cílem projektu je příprava akčního plánu zkvalitňování vzdělávání dětí do patnácti let na území ORP Kadaňdo r. 2020. Zhodnocení aktuálního stavu, zjištění potřeb a shoda na jejich prioritizaci, výběru vhodných řešení a nástrojů včetně naplánování jejich realizace.
Cíl: Jeden vytvořený a odsouhlasený dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Kadaň - do 31. 8. 2018.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Hlavní změnou, kterou by měl projekt MAP přinést, je velké kvalitativní zlepšení v oblasti vzdělávání dětí. Kvalita zlepšení se dotýká mnoha oblastí - zkvalitnění výuky, zvýšení zájmu a motivace pedagogů, posílení hodnoty instituce školy jako celku, zlepšení koordinace v rámci schválených plánů integrované strategie rozvoje území, ale i účelný plán využití finančních prostředků na modernizaci a vybavení škol koordinovaný pro celé území.  Ve finálním důsledku dojde k rozvoji motivující kultury zaměřené na maximální úspěch každého žáka a každého učitele, na trvalý pedagogický rozvoj celé školy a partnerství.
V území ORP Kadaň funguje partnerství škol. Klíčové oblasti rozvoje vzdělávání mají své lídry. Osoby v území, se kterými může kterýkoli kolega konzultovat řešení nově identifikovaných potřeb. Zapojení partneři projektu si rozšířili kompetence a orientují se v základech problematiky daných oblastí díky aktivitě budování znalostních kapacit, sdílení zkušeností a přenosu informací z řídících orgánů.
Partnerství je dlouhodobě udržitelné, poskytuje dostatečnou oporu všem zúčastněným subjektům. Spojuje jednotlivé subjekty z území ORP Kadaň ke spolupráci s jasným cílem - objevit a zapojit lídry dalších oblastí rozvoje vzdělávání, motivovat a vychovat je k samostatné práci ve prospěch celku. Jsou zavedeny principy komunitního akčního plánování na úrovni škol i celého ORP Kadaň, zlepšena spolupráce a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a zlepšena spolupráce s rodiči. Součástí očekávaných změn je spolupráce se zaměstnavateli, kteří budou specifikovat potřeby na kvalifikace absolventů hlásících se do zaměstnání a školy budou tyto potřeby reflektovat. Ve spolupráci se zaměstnavateli budou představovány možnosti budoucího zaměstnání žákům i rodičům s cílem zbavovat je předsudků vůči některým "neatraktivním" profesím a zároveň je motivovat k dosažení co nejlepšího vzdělání.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Aktivity projektu jsou složeny z klíčových aktivit a jejich podkativit. Před samotnou realizací projektu byla už realizována i přípravná aktivita.
Struktura klíčových aktivit a podaktivit:
0) Příprava projektu
- Sestavení projektového týmu
- Sestavení partnerství
- Agregovaný MAP
1) Akční plánování
A) Rozvoj partnerství
- setkávání, výměna zkušeností
B) Dohoda o prioritách
- Analýza
- Strategický rámec MAP
- Investiční priority
C) Akční plánování
- Sestavení akčního plánu
D) Budování znalostních kapacit
- Vzdělávací aktivity
- Aktivity spolupráce
2) Evaluace
- Průběžná evaluace
- Závěrečná Evaluace
3) Řízení MAP
- Identifikace dotčené veřejnosti
- Základní struktura partnerství
- Komunikační strategie
4) Řízení projektu
- finanční a projektový management
- vykazování etap projektu ŘO
- závěrečná zpráva a vyúčtování

Popis realizačního týmu projektu

Realizační tým projektu se bude skládat z řídícího výboru, administrativního týmu a odborného týmu.
Řídící výbor je hlavním orgánem MAP, na svém prvním společném setkání si volí předsedu.
Administrativní tým je tvořen projektovým manažerem a věcným (výkonným) manažerem. Projektový manažer komunikuje s ŘO, řídí projekt, komunikuje s účetní firmou a organizací žadatele. Je zodpovědný za plnění aktivit, dodržování termínů a dosažení plánovaných cílů. Věcný manažer, koordinátor - řídí partnerství MAP, koordinuje další klíčové aktivity, píše dokument MAP z podkladů dodaných odborným týmem. Je v úzkém kontaktu s odborným týmem, dohlíží na plnění časového plánu pracovních skupin. Komunikuje se všemi partnery projektu. Administrativní tým připravuje podklady pro jednání Řídíciho výboru a zajišťuje prezentaci výstupů, monitoruje průběh realizace projektu MAP, připravuje monitorovací zprávy a podklady pro evaluaci.
Odborný tým je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů. Tvoří jej 2x odborný manažer (každý 0,5 úvazku), pracovní skupiny a podpůrná pozice analytika. Odborný tým bude pro partnerství zpracovávat návrh aktivit řešící vybrané priority, součástí výstupů bude i jejich prezentace formou workshopů. Členové odborného týmu budou pořádat workshopy a prezentovat výsledky na webovém portále. Odborní manažeři (v případě ORP Kadaň jsou 2 území s KPSVL, cílíme především na inkluzi), vedoucí pracovních týmů a jejich členové se budou aktivně podílet na budování znalostních kapacit na řešeném území dle schváleného plánu řídícím výborem, který bude sestaven dle požadavků a priorit území. Prozatím přikládáme přehled plánovaných vzdělávacích aktivit. Členové odborného týmu získají v průběhu projektu pozici lídrů ve svém oboru a ostatní pedagogičtí pracovníci budou mít možnost s nimi konzultovat své záměry. Předpokládáme sestavení 6 pracovních skupin, 3 s tématem povinných oblastí a další 3 prioritní tématické oblasti odsouhlasené řídícím výborem.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu MAP šířeny dle komunikační strategie schválené řídícím výborem. Základním kritériem jsou principy otevřenosti a transparentnosti - všechny úkony musí být písemné a musí být řádně evidovány a uchovány tak, aby bylo možné v kterémkoliv okamžiku prověřit postup, případné nejasnosti musí být dodatečně řádně odůvodněny. Do zásady transparentnosti spadá i jednoznačnost a srozumitelnost úkonů.

Budou probíhat setkávání pracovních skupin, setkávání v rámci partnerství, vzdělávací aktivity, setkávání formou kulatých stolů, diskuse nad aktuálními tématy, přijímání případných stanovisek, rozhovory a výzkumy. Bude provozován webový portál projektu, rozdělený do informačních stránek podle jednotlivých typů zapojené veřejnosti. Zájemci budou informováni o změnách a aktualitách prostřednictvím emailového newsletteru. Dále je tu i možnost vydávání "papírové formy" zpravodaje. V rámci komunikačních strategií počítáme s nezastupitelnou roli sociálních sítí a možností interaktivního vstupu do diskusí. Počítáme s aktivním zapojením místních médií a obecních zpravodajů. Dílčí výsledky budou prezentovány formou tiskových zpráv.

V čem je navržené řešení inovativní?

Základní inovací je koncepční změna, projekt MAP ORP Kadaň není jen lokální akcí, je součástí plošné snahy o zapojení všech aktérů a uživatelů ve vzdělávání do plánování. Důraz na důkladné zjištění skutečných potřeb a problémů a návrh jejich efektivního řešení odspodu.
Další inovací je budování znalostních kapacit území, tedy příprava a předávání znalostí pedagogů pedagogům v regionu. Vzdělávání v oblastech které budou následně školy a další aktéři řešit prostřednictvím navazujících projektů povede k správnému výběru aktivit řešící skutečný problém a ne jen sepsání projektu pro projekt k vyčerpání přidělené alokace.
Důrazem na smysluplnou spolupráci projekt propojí školy a partnery, navzájem by se měli přestat vnímat jako konkurence a více si pomáhat.

Stránky v této kategorii: Projektový tým, Klíčové aktivity projektu, Pracovní skupiny, Zapojené subjekty